آرشیو نشریه آیینه تلاش

شماره
سال
زبان
لینک
شماره 2بهار و تابستان 1390فارسی

دانلود “شماره دوم” shomare2.pdf – Downloaded 224 times – ۲۲ MB

شماره 3پاییز 1390فارسی

دانلود “شماره سوم” third%20number.pdf – Downloaded 185 times – ۶ MB

شماره 4بهار و تابستان 1391فارسی

دانلود “شماره چهارم” FORTH.pdf – Downloaded 185 times – ۲۱ MB

شماره 5پاییز و زمستان 1391فارسی

دانلود “شماره پنجم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf – Downloaded 180 times – ۸۳ MB

شماره 6مهر 1392فارسی

دانلود “شماره ششم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20%28%D9%85%D9%87%D8%B1%2092%29.pdf – Downloaded 189 times – ۳ MB

شماره 7آبان 1392فارسی

دانلود “شماره هفتم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%28%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%2092%29.pdf – Downloaded 196 times – ۴ MB

شماره 8آذر 1392فارسی

دانلود “شماره هشتم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%20(%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2092).pdf – Downloaded 200 times – ۳ MB

شماره 9دی 1392فارسی

دانلود “شماره نهم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85.pdf – Downloaded 182 times – ۹ MB

ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتمفارسی

دانلود “ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتم فارسی” Special%20Issue92-06-12%20Farsi.zip – Downloaded 182 times – ۱۰۲ MB

ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتمعربی

دانلود “ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتم عربی” Special%20Issue-Arabic%20-%2092.06.08.zip – Downloaded 199 times – ۱۰۳ MB

ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتمانگلیسی

دانلود “ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتم انگلیسی” vije%20english-lq.pdf – Downloaded 198 times – ۱۱ MB

ویژه نامه خبری اداره کل انجمن های علمیبهار 1392فارسی

دانلود “ویژه نامه خبری اداره کل انجمن های علمی” Newsletter2.pdf – Downloaded 171 times – ۷ MB

شماره 10بهار 1393فارسی

دانلود “شماره دهم” %D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B410.pdf – Downloaded 176 times – ۱۳ MB

شماره 11پاییز 1393فارسی

دانلود “شماره یازدهم” %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf – Downloaded 242 times – ۱۴ MB