آرشیو نشریه آیینه تلاش

شماره
سال
زبان
لینک
شماره 2بهار و تابستان 1390فارسی

Download “شماره دوم” shomare2.pdf – 240 بار دانلود شده است – ۲۲ MB

شماره 3پاییز 1390فارسی

Download “شماره سوم” third%20number.pdf – 194 بار دانلود شده است – ۶ MB

شماره 4بهار و تابستان 1391فارسی

Download “شماره چهارم” FORTH.pdf – 190 بار دانلود شده است – ۲۱ MB

شماره 5پاییز و زمستان 1391فارسی

Download “شماره پنجم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf – 187 بار دانلود شده است – ۸۳ MB

شماره 6مهر 1392فارسی

Download “شماره ششم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20%28%D9%85%D9%87%D8%B1%2092%29.pdf – 196 بار دانلود شده است – ۳ MB

شماره 7آبان 1392فارسی

Download “شماره هفتم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%28%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%2092%29.pdf – 204 بار دانلود شده است – ۴ MB

شماره 8آذر 1392فارسی

Download “شماره هشتم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%20(%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2092).pdf – 206 بار دانلود شده است – ۳ MB

شماره 9دی 1392فارسی

Download “شماره نهم” %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85.pdf – 187 بار دانلود شده است – ۹ MB

ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتمفارسی

Download “ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتم فارسی” Special%20Issue92-06-12%20Farsi.zip – 189 بار دانلود شده است – ۱۰۲ MB

ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتمعربی

Download “ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتم عربی” Special%20Issue-Arabic%20-%2092.06.08.zip – 207 بار دانلود شده است – ۱۰۳ MB

ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتمانگلیسی

Download “ویژه نامه گزارش عملکرد انجمن های علمی دانشجویی در دوره ششم و هفتم انگلیسی” vije%20english-lq.pdf – 205 بار دانلود شده است – ۱۱ MB

ویژه نامه خبری اداره کل انجمن های علمیبهار 1392فارسی

Download “ویژه نامه خبری اداره کل انجمن های علمی” Newsletter2.pdf – 177 بار دانلود شده است – ۷ MB

شماره 10بهار 1393فارسی

Download “شماره دهم” %D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B410.pdf – 181 بار دانلود شده است – ۱۳ MB

شماره 11پاییز 1393فارسی

Download “شماره یازدهم” %D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf – 253 بار دانلود شده است – ۱۴ MB