آیین نامه ها و فرم ها

عنوان
بخش
لینک
آیین نامه برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “آیین نامه برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی” abdkhsat.pdf – 849 بار دانلود شده است – ۲۲۳ KB

تاپ چارت برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینار آموزشی و تخصصیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “تاپ چارت برگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینار آموزشی و تخصصی” tbdvh.pdf – 534 بار دانلود شده است – ۲۳۵ KB

فرم درخواست مجوز برگزاری دوره، کارگاه،کنفرانس و همایشبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم درخواست مجوز برگزاری دوره، کارگاه،کنفرانس و همایش” fdmbdkkh.pdf – 1240 بار دانلود شده است – ۳۲۷ KB

فرم گزارش دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم گزارش دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی” fgdkhsat.pdf – 725 بار دانلود شده است – ۲۶۹ KB

فرم نظرسنجی دورهبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم نظرسنجی دوره” fnd.pdf – 855 بار دانلود شده است – ۱۵۴ KB

فرم تعهد استادبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم تعهد استاد” fta.pdf – 569 بار دانلود شده است – ۲۴۳ KB

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرستبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaas.pdf – 450 بار دانلود شده است – ۲۵۲ KB

فرم روابط عمومیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “فرم روابط عمومی” fro.pdf – 540 بار دانلود شده است – ۱۰۰ KB

تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه های آموزشیبرگزاری دوره، کارگاه، همایش و سمینارهای آموزشی و تخصصی

Download “تعهدنامه مدرسین دوره ها و کارگاه های آموزشی” tmdka.pdf – 386 بار دانلود شده است – ۱۸۷ KB

بازدید دانش آموزان از فعالیت ها و امکانات دانشگاهبازدیدهای علمی

Download “دستورالعمل بازدید هدفمند دانش آموزان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر” dbhdatea.pdf – 514 بار دانلود شده است – ۱۰۹ KB

آیین نامه تعیین ناظر بر اردوهای دانشجویی بازدیدهای علمی

Download “آیین نامه تعیین ناظر بر اردوهای دانشجویی” atnad.pdf – 518 بار دانلود شده است – ۳۳۸ KB

دستورالعمل اردوهای دانشجویی؛ وزارت علومبازدیدهای علمی

Download “دستورالعمل اردوهای دانشجویی، وزارت علوم” dadva.pdf – 510 بار دانلود شده است – ۱۸۱ KB

درخواست صدور مجوز بازدیدهای علمی و صنعتیبازدیدهای علمی

Download “درخواست صدور مجوز بازدیدهای علمی و صنعتی” dsmbbas.pdf – 944 بار دانلود شده است – ۱۵۲ KB

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرستبازدیدهای علمی

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaasbe.pdf – 422 بار دانلود شده است – ۲۵۲ KB

شیوه نامه اجرایی بازدیدهای علمیبازدیدهای علمی

Download “شیوه نامه اجرایی بازدیدهای علمی” shebe.pdf – 464 بار دانلود شده است – ۱۷۶ KB

گزارش بازدید هدفمند (مختص بازدیدکنندگان)بازدیدهای علمی

Download “گزارش بازدید هدفمند (مختص بازدیدکنندگان)” gbhmb.pdf – 526 بار دانلود شده است – ۱۲۸ KB

فرم نظر سنجی بازدیدبازدیدهای علمی

Download “فرم نظر سنجی بازدید” fnb.pdf – 633 بار دانلود شده است – ۱۴۹ KB

آیین نامه اجرایی مسابقات علمیبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “آیین نامه اجرایی مسابقات علمی” aeme.pdf – 522 بار دانلود شده است – ۱۹۵ KB

فرم مجوز برگزاری مسابقهبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “فرم مجوز برگزاری مسابقه” fmbm.pdf – 636 بار دانلود شده است – ۳۹۱ KB

فرم مجوز شرکت در مسابقهبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “فرم مجوز شرکت در مسابقه” fmshm.pdf – 664 بار دانلود شده است – ۳۸۴ KB

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرستبرگزاری/شرکت در مسابقات

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaasbshm.pdf – 313 بار دانلود شده است – ۲۵۲ KB

فرم برگزاری/ شرکت در نمایشگاهبرگزاری/ شرکت در نمایشگاه

Download “فرم برگزاری/ شرکت در نمایشگاه” fbshnbshn.pdf – 431 بار دانلود شده است – ۳۳۰ KB

فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست برگزاری/ شرکت در نمایشگاه

Download “فرم تعهد اخلاقی اجتماعی سرپرست” ftaasbshn.pdf – 301 بار دانلود شده است – ۲۵۲ KB

آیین نامه نشریات علمی دانشجویینشریات علمی دانشجویی

Download “آیین نامه نشریات علمی دانشجویی” aned.pdf – 634 بار دانلود شده است – ۳۱۰ KB

همکار یا خبرنگار افتخارینشریات علمی دانشجویی

Download “همکار یا خبرنگار افتخاری” hkhe.pdf – 353 بار دانلود شده است – ۱۲۵ KB

فرم درخواست چاپ نشریهنشریات علمی دانشجویی

Download “فرم درخواست چاپ نشریه” fdchn.pdf – 410 بار دانلود شده است – ۴۸ KB

فرم عضویت افتخاری در انجمن های علمی دانشجوییسایر

Download “فرم عضویت افتخاری در انجمن های علمی دانشجویی” foeaed.pdf – 626 بار دانلود شده است – ۲۹۷ KB

عنوان
لینک
شیوه نامه انتخاب انجمن برتر

Download “شیوه نامه انتخاب انجمن برتر” sheab.pdf – 397 بار دانلود شده است – ۴۳۰ KB

آیین نامه انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی اصلی

Download “آیین نامه انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی اصلی” aeshmaeda.pdf – 429 بار دانلود شده است – ۳۲۳ KB

آئین نامه پذیرش دانشجویان اعضای فعال انجمن های علمی دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد

Download “آئین نامه پذیرش دانشجویان اعضای فعال انجمن های علمی دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد” apdafaedmka.pdf – 550 بار دانلود شده است – ۳۲۳ KB

ساختار سازمانی انجمن های علمی دانشجویی

Download “ساختار سازمانی انجمن های علمی دانشجویی” ssaed.pdf – 500 بار دانلود شده است – ۲۰۸ KB

دستورالعمل اجرایی جلسات داخلی انجمن های علمی

Download “دستورالعمل اجرایی جلسات داخلی انجمن های علمی” dejdae.pdf – 300 بار دانلود شده است – ۱۶۷ KB

دستورالعمل اجرایی تشکیل جلسات شورای دبیران

Download “دستورالعمل اجرایی تشکیل جلسات شورای دبیران” detjshd.pdf – 259 بار دانلود شده است – ۱۶۲ KB

دستورالعمل اجرايی تحويل و تحول انجمن‌های علمی دانشجويی

Download “دستورالعمل اجرایی تحویل و تحول انجمن‌های علمی دانشجویی” dettaed.pdf – 305 بار دانلود شده است – ۱۴۸ KB

فرم درخواست پذیرش اعضای فعال انجمن ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی

Download “فرم درخواست پذیرش اعضای فعال انجمن ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی” fdpafamtt.pdf – 361 بار دانلود شده است – ۸۱ KB

فرم روابط عمومی

Download “فرم روابط عمومی” فرم-روابط-عمومی.pdf – 201 بار دانلود شده است – ۱۱۳ KB