گالری فیلم

گزارش واحد مرکزی خبر از دومین رویداد ایده بازار
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/ib-video/bistosi.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/ib-video/bistosi.flv[/KGVID]

حضور مسولان مسابقه ملی رنگ همانندی در شبکه ۴ سیما
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/rang-toloo-large.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/rang-toloo.flv[/KGVID]

ایده چینی ها برای حل مشکل ترافیک
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/traffic-china-large.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/traffic-china.flv[/KGVID]

برخورد نزدیک از نوع چهارم
[KGVID poster=” http://sao.aut.ac.ir/sao/images/dr.Boroomand.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/Dr.Masoud%20Boroomand.flv[/KGVID]

آب واقعی
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/images/maknoon.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/drmaknoon.flv[/KGVID]

گزارشی از نهمین دوره جشنواره لینوکس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/video/linux.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/video/linux.mov[/KGVID]

جشن بزرگ تقدیر از انجمن های علمی دانشجویی برتر دوره نهم
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/1123220.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/jashn93.flv[/KGVID]

گزارش عملکرد دوره نهم انجمن علمی مهندسی پلیمر و رنگ
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/polym-large.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/polymer9.flv[/KGVID]

حضور کارشناسان ایده بازار در شبکه ۴ سیما
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/ib-video/toloo-sao.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/ib-video/ideasbazaar-toloo.flv[/KGVID]

گزارش عملکرد اداره کل انجمن های علمی – بخش ۲
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/report02.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/report2-sao.flv[/KGVID]

بازتاب اولین دوره مسابقات رنگ همانندی از شبکه آموزش
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/rang-large.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/rang-amoozeshtv.flv[/KGVID]

از یک فریم تا یکصد و بیست و نه هزار و ششصد فریم
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/images/drazimi.jpg” width=”639″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/drazimi.flv[/KGVID]

فیلم هوایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/images/aut-air.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/AUT%20Aerial%20Photography.flv[/KGVID]

چرخاندن برنامه چرخ توسط ربات‌ها

[KGVID poster=”http://sao-aut.ir/wp-content/uploads/robo.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]
http://sao.aut.ac.ir/video/video.ts[/KGVID]

چرخاندن برنامه چرخ توسط ربات‌ها

[KGVID poster=”http://sao-aut.ir/wp-content/uploads/robo.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://media.jamejamonline.ir/Media/Video/1395/12/28/636254517481353771.mp4[/KGVID]

گزارشی از نهمین دوره مسابقات ملی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/video/havafaza.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/video/havafaza.mov[/KGVID]

میکروسکوپ تاشوی ۱۵ سانتی متری
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/micros-tasholargel.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/microscope-tasho.flv[/KGVID]

گزارش عملکرد اداره کل انجمن های علمی – بخش ۱
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/report01.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/report1-sao.flv[/KGVID]

ربات هایی که با هم پرواز و همکاری میکنند
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/video/parande.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/VijayKumar-2012-fa.flv[/KGVID]

رویداد ایده بازار در اخبار شبکه ۳
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/images/ideas.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/ideas%20bazar.flv[/KGVID]

اولین دوره مسابقات ملی سازه های لحیم کاری
[KGVID poster=”http://sao.aut.ac.ir/sao/images/lahim-film.jpg” width=”640″ height=”360″ downloadlink=”true”]http://sao.aut.ac.ir/sao/video/lahim.flv[/KGVID]