ثبت نام دور دوم پانزدهمین دوره انتخابات شورای مدیریت

فرم ثبت نام پانزدهمین انتخابات شورای مدیریت انجمن ها

بت نام پانزدهمین دوره انتخابات سراسری شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی
  • گام اول: دانلود و مطالعه آیین نامه انتخابات شورا
  • چنانچه سابقه عضویت در انجمن علمی و یا همکاری با آن داشته اید، در مورد سمت، مدت همکاری و نوع فعالیت هایی که انجام داده اید، توضیحاتی ارائه نمائید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.