اولین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی پژوهش سراهای کشور