برنامه مشاوره مسیر شغلی با موضوع مسیر توسعه محصول برگزار شد