تعامل دانشگاه با صنعت، مهندسی طراحی صنعتی با نرم افزار CATIA