همایش آشنایی با موقعیت های شغلی هوافضا با رویکرد کارآفرینی | اسفند ۹۵