ثبت نام کلاس های نرم افزار ترم پاییز دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد.