2017/05/14

سمینار رمزنگاری انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر

سمینار رمزنگاری با هدف آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با شاخه کد و رمز به زودی در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر سخنرانان: -دکتر رفسنجانی صادقی : […]