واحد ایده پردازی، نوآوری و فناوری

eede

آیین نامه این مرکز در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد اداره کل انجمن های علمی و امور المپیادها تدوین و توسط هیئت رئیسه محترم دانشگاه تصویب شد.

 

محورهای اصلی فعالیت این مرکز عبارتند از:

ایجاد فضای لازم برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور
حمایت علمی و مادی از کارآفرینی
جذب، حمایت و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی و ایده های برتر
ارتباط با مراكز مهم علمي صنعتي كشور

65

طرح تا کنون مورد حمایت مادی و معنوی این مرکز قرار گرفته است.