ثبت نام و لیست دوره های انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر

ثبت نام

ABAQUS

ثبت نام

FLAC 3D

ثبت نام

Gemcom Surpac

ثبت نام

Intensive TOEFL

ثبت نام

TOEFL

ثبت نام

PRE-TOEFL 2

ثبت نام

PRE-TOEFL 1

ثبت نام

IELTS

ثبت نام

PRE- IELTS 2

ثبت نام

PRE- IELTS 1

ثبت نام

MATLAB

ثبت نام

مقاله نویسی ISI مبتنی بر نگارش

ثبت نام

آمادگی آزمون زبان دکتری – ۲ روزه

ثبت نام

پردازش تصویر در MATLAB – دو روزه

ثبت نام

شبکه های عصبی در MATLAB – دو روزه

ثبت نام

رسم انواع نمودار در MATLAB – یک روزه

ثبت نام

کار با روابط ریاضی و محاسباتی – یک روزه