دبیرستان شهید مدنی همدان
2015/11/21
دبیرستان نمونه دولتی الغدیر تهران
2015/11/21

تاریخ بازدید: 1393/08/27، تعداد شرکت کنندگان : 40نفر