دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان قرچک
2015/11/21
دبیرستان شهید مدنی همدان
2015/11/21

تاریخ بازدید: 1393/09/4، تعداد شرکت کنندگان : 48نفر