دبیرستان آیت اله خامنه ای قم
2015/11/21
دبیرستان ماندگار امام صادق(ع) قم
2015/11/21

تاریخ بازدید: 1393/09/12، تعداد شرکت کنندگان : 50نفر