دبیرستان صدیقه طاهره (س) تهران
2015/11/21
دبیرستان نمونه دولتی شهید اسکندری الیگودرز
2015/11/21

تاریخ بازدید: 1393/09/1، تعداد شرکت کنندگان : 30نفر