2019/05/30

دومین همایش اتمسفر و ریزگرد

به دنبال استقبال دانشجویان از نخستین همایش اتمسفر وریزگرد که در سال ۹۷ با همکاری شرکت پایش آسمان ، دومین همایش در ۸ خرداد ماه ۹۸ […]